caroline
  Hej,
  Jag försöker ta reda på om det är obligatoriskt för en elev i högstadiet åk 7 att läsa ett Moderna Språk som ämne (eller ev heter ämnet Språkval)? Jag får intrycket att det är frivilligt när jag läser skolverkets hemsida och på utbildningsinfo.se och även ert svar på liknande fråga 2015:
  http://www.fragasyv.se/fragor/kan-man-hoppa-av-moderna-sprak-i-hoegstadiet

  Men på min sons skola säger de att det är obligatoriskt att läsa ett Språkval/Moderna Språk, det är inte frivilligt utan ett obligatoriskt ämne, vad är det som stämmer? Kan han låta bli att läsa ämnet helt?
  • Peter : Om man tittar i Skollagen 10 kap. §.4 och också i bilaga 1 - så står det att eleven "bör ha" undervisning i moderna språk i 320 undervisn.timmar.
  • : Hej; Svaret är från skolinspektionen och att det är alltså inte obligatoriskt att läsa ett modernt språk (franska/tyska/spanska) , utan eleven ska kunna välja ngt av de andra alternativen som anges, dvs elev ska erbjudas, modersmålsundervisning, svenska eller svenska som andraspråk under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, eller teckenspråk. Jag väntar på svar från skolverket också (skickade till båda) men detta är också den enda rimliga tolkningen jag kan göra av lagtexten (men den är absolut lite krånglig). I rapport 2010:6 poängteras även att skolan har skyldighet att informera om detta och individanpassa och att elever har rätt att hoppa av spanska/tyska/franska studierna när de vill.
  • Anna : Tack så mycket Caroline! Det var precis vad vi själva här på Fråga SYV tycker också. Å andra sidan, så förstår man ju att det kan vara lite "motigt" att börja läsa franska, tyska eller spanska - och kanske behöver eleverna i alla fall börja och testa på, annars vet de inte vad de tackar Nej till, om de hoppar av väldigt snabbt. Vi vet att många ungdomar och vuxna ångrar att de ej har läst moderna språk på grundskolan. Det är också viktigt att tänka på att det är lättare att börja läsa ett nytt främmande språk när man är yngre. Sedan på gymnasiet är Moderna språk obligatoriska på några program. På gymnasiet kan moderna språk ersättas endast av modersmål. har man svenska som modersmål - måste man börja med Tyska, Franska eller Spanska när man börjar på gymnasiet. Det blir ännu tuffare då: man är äldre och har därför också svårare för ett nytt språk + det är mycket nytt på gymnasiet "ändå" och svårare/snabbre + man ska även läsa ett helt nytt språk (men det är obligatoriskt på Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska och Ekonomi).
  • : Hej, min fråga gäller vilka rättigheter eleven har, inte vilka argument man kan ha för att läsa språk. Att prova ett språk i 6:an kan vara en bra idé. Men att det skulle finnas forskning på att det är lättare att lära sig ett språk i åldern 11-15 än som vuxen tror jag inte på. "språkfönstret" stänger istället i och med puberteten. Så om man ska välja att undervisa omotiverade tonåringar eller motiverade vuxna i ett språk så tror jag valet är självklart. Dessutom var troligtvis språkundervisningen i högstadiet en av de mest ineffektiva upplevelserna jag var med om i skolan, och jag ser samma upplägg idag.
  • Anna : Det finns forsningsrön som påvisar att människans hjärnas förmåga att ta till sig ett nytt språk börjar sakta försämras från 9 månaders åldern. Forskarna kunde se Små, men ändå skillnader på bebisarnas förmåga att ta till sig ett nytt språk när de är 6 månader gamla (där förmågan fortfarande ligger "på topp") och 9 månader gamla där förmågan kring eller strax efter 9 mån börjar sakta försämras. Börjar man lära sig ett nytt språk som vuxen, kan man inte bli av me brytningen. Det kan man göra som barn, speciellt om man börjar innan man fyller 12 år. Det gäller att "utsätta sig för språk" - vilket med Internet finns alla möjigheter till: lyssna på sånger på det aktuella språket, se filmer utan svensk textning mm. Kan man göra resa till "det aktuella landet" på sommarlovet t.ex - om man har råd och möjlighet så klart!!! är det också en stor fördel, där man kan träna språket. Jag försöker påtala att man nu för tiden inte är utlämnad till lärarens förmåga att lägga upp undervisning på ett bra sätt. Man har alla möjligheter att lära sig mycket helt utanför skolan. Har man kunskaper, får man också betyg, även om man lärde sig språket i mångt och mycket utanför skolan.
  • : hej, jag håller med, bättre att åka över sommarlovet till spaninen och sen tenta av kursen än att sitta 2 timmar i veckan och lära sig böja verb hela vintern ;)
  • Anna : vi vill hur som helst UPPMUNTRA elever att läsa moderna språk, i alla fall minst ett språk utöver svenska och engelska. Alla sätt så leder fram till att man kan flera språk är bra! :)
  Läs alla kommentarer

  2 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej! Att ha godkända betyg i moderna språk ger stora fördelar vid ansökan till gymnasiet och sedan vid ansökan till eftergymnasial utbildning.

  Men många läser ändå inte moderna språk och sedan ångrar sig, när de inser att de missar så pass mycket i meritvärde att inte kan komma in på högskola på den utb som de önskar.

  Jag tror din sons grundskola vill att alla testar läsa moderna språk men sedan om det inte går så bra, kan man byta till extrastöd i svenska eller engelska.

  Rektor på grundskola kan besluta reducera elevens studier till endast svenska, eng, matte +5 andra ämnen /för att ge möjlighet att bli behörig till ett yrkesprogram/.

  Rektor har för övrigt ganska stora befogenheter och kan besluta om olika speciella lösningar och undantag.

  Du har rätt i det att det inte är solklart när man läser på Skolverkets hemsida och vi ska därför ta kontakt med Skolverket för att be dem förtydliga info.

  Studie- och yrkesvägledare
  • : Hej, ja jag förstår alla fördelar osv med att läsa ämnet moderna språk. MEN som sagt frågan är om det är ett OBLIGATORISKT ämne eller om det är FRIVILLIGT och elev och förälder har rätt att välja bort ämnet. Tack för att ni kontaktar skolverket, jag har också ställt samma fråga till dem och väntar på svar.
  • : Jo, SKOLAN säger tydligt att det är SKOL-LAGEN säger att ämnet är OBLIGATORISKT.
  • Milla : Om det finns "särskilda skäll" kan rektor ta bort och lägga till kurser. Vad "särskilda skäl" är - är en bedömningsfråga ... Ex.dyslexi, någon sjukdom eller svårigheter i familjen mm. Vi kanske bör invänta svar från Skolverket ...;)
  • : ja, om det finns särskilda skäl kan rektor ta bort en obligatorisk kurs, men en frivillig kurs kan väl en rektor inte lägga till mot eleven och dennes föräldrars vilja... Självklart inväntar vi skolverket. Men det är ju konstigt att denna fråga kan skapa sån förvirring...
  • Peter : Nu har vi fått svar från ett expert ang. Moderna språk på grundskolan - det är en obligatorisk kurs. Jag skriver ett nytt svar till dig nu.
  • : Svar från skolinspektionen idag: Hej Caroline! I skolförordningen står det så här om språkval. Det är alltså inte obligatoriskt att läsa ett modernt språk, utan eleven ska kunna välja ngt av de andra alternativen som anges i § 6. Språkval 5 § Enligt 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska det finnas språkval. Huvudmannen ska som språkval erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska. Huvudmannen ska sträva efter att därutöver erbjuda andra språk som språkval. 6 § En elev får i stället för ett språk som erbjudits enligt 5 § välja något av följande språk som språkval: 1. det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i, 2. svenska eller svenska som andraspråk under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk, 3. engelska, eller 4. teckenspråk. 7 § Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval enligt 5 § andra stycket eller 6 § om färre än fem elever väljer språket. Detta gäller dock inte om det språk som avses i 6 § 1 är ett nationellt minoritetsspråk. Se även länk till rapport 2010:6 : https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Moderna-sprak/ Här beskrivs att elever har rätt att hoppa av språkstudierna omedelbart om de vill.
  • Mikael : Tack så mycket Caroline för din kommentar!
  • Mikael : Är det svar från Skolinspektionen eller från Skolverket du fick`?
  • : Hej; Svaret är från skolinspektionen och att det är alltså inte obligatoriskt att läsa ett modernt språk (franska/tyska/spanska) , utan eleven ska kunna välja ngt av de andra alternativen som anges, dvs elev ska erbjudas, modersmålsundervisning, svenska eller svenska som andraspråk under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, eller teckenspråk. Jag väntar på svar från skolverket också (skickade till båda) men detta är också den enda rimliga tolkningen jag kan göra av lagtexten (men den är absolut lite krånglig). I rapport 2010:6 poängteras även att skolan har skyldighet att informera om detta och individanpassa och att elever har rätt att hoppa av spanska/tyska/franska studierna när de vill.
  • : Vi har dock erfarenheten att en stor skola som ingår i en koncern friskolor ljuger oss rakt upp i ansiktet och hävdar att det är obligatoriskt att läsa Spanskan min son valde i till 6:an. Men han vill hoppa av. Skolan har ju gratis meritpoäng för varje elev som får E i ett modernt språk jämfört med om de läst förstärkt engelska/svenska istället som inte ger merit poäng. Skolan gör ju reklam med att de har elever som går ut med höga poäng.... så de vill tydligen helst inte informera om detta eller ordna ett val för eleverna...
  • : Svar från skolverket idag: Hej Caroline! Tack för din fråga om språkval i grundskolan. Skolan ska erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska. Skolan ska sträva efter att erbjuda andra språk utöver dessa tre. En elev får istället för ett av dessa språk också välja något av följande språk som språkval: 1. det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i, 2. svenska eller svenska som andraspråk under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk, 3. engelska, eller 4. teckenspråk. Det stämmer som du säger själv, att om färre än fem elever väljer ett språk så har skolan inte en skyldighet att anordna undervisning i språket. Vi kan tyvärr inte ta ställning till om en skola gör rätt eller fel, det är en fråga för Skolinspektionen. Du kan däremot vända dig direkt till skolans rektor för en dialog kring språkvalet i grundskolan där din son går. Får du inte gehör hos rektor kan du vända dig till den som driver skolan, huvudmannen. Det vill säga kommunen eller om skolan är fristående till skolans styrelse.
  • : Så skolverket ger också rätt till eleven att ha val och välja själv. Men hänvisar till andra för att ta en speciell skola i örat. Vi har kontaktat huvudmannen i vårt fall.
  • Julia : När vi ringde och pratade med Skolverket, ställde samma fråga - då fick vi svar att det var obligatoriskt.:( Man kan få olika svar på samma fråga från samma myndighet ibland... det gäller att inte ge sig och forska vidare. Jättebra! då har den frågan fått svar nu. Kanonbra!
  • : Ja, jag förstår förvirringen! Att läsa ämnet "Språkval" är obligatoriskt men det är frivilligt att läsa spanska/franska/tyska (men om man gör det får man extra metrit poäng). Man ska få information om att man får då får läsa antingen sitt modersmål, svenska/svenska som andraspråk/engelska eller teckenspråk (och i detta får man inte betyg som ger merit poäng). Skolverket har en broschyr med informationen som gäller som kan ges till elever (eftersom man sett att skolor larvar/fuskar med att informera), länk kommer nedan ..
  • : Brochyren som beskriver elevens rätt inom Språkvalet heter "Dags för språkval!" här kommer (lång) länk: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3016.pdf%3Fk%3D3016
  • : Så all information som presenteras i "Dags för språkval" gäller för alla skolor, skolorna kan inte välja och vraka hur de lägger upp det.
  • Julia : Japp! nu fick vi också svar på mejl från skolverket: "Det är obligatoriskt att läsa språkval i grundskolan. Det står i 10 kap. 4 § skollagen (2010:800). En elev kan välja att läsa ett "modernt språk" som språkval. Eleven får också välja något av följande som språkval: svenska, svenska som andraspråk, engelska, teckenspråk, modersmål. Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval om mindre än 5 elever väljer språket. Det här regleras i 9 kap. 5-7 §§ skolförordningen (2011:185). Grundskoleförordningen är upphävd har har ersatts av skolförordningen. Ämnet språkval är alltså obligatoriskt, men det är inte obligatoriskt att läsa ett modernt språk i grundskolan. Du kan också läsa mer här: http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-och-vagledning/syv-grundskola/sprakval-1.209878 ".
  • : Hurra! Vilka deckare vi är ! Tack för ert stöd och tålamod i denna process!
  • Julia : Vi på Fråga SYV är glada om vi kan hjälpa till att hitta rätt svar på frågor! :)
  • Julia : Ja! vi är "deckare" och kanske är nu bra förberedda inför det här yrket - http://www.framtid.se/yrke/privatdetektiv ! :) ;)
  Läs alla kommentarer
  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej,

  nu har vi fått svar från en expert. Om man tittar i Skollagen 10 kap. §.4 och också i bilaga 1 - så står det att eleven "bör ha" undervisning i moderna språk i 320 undervisn.timmar. Den expert som arbetar på Skolverket kan inte se att det någonstans står att det är ett frivilligt ämne - moderna språk. Därför svarar hen att det är ett obligatoriskt ämne.

  Men vi känner också till att det finns många exempel på att eleverna av en eller annan anledning inte läser moderna språk. Ett exempel på varför de inte läser - kan vara att eleven läser ett Reducerat program (enligt rektors beslut).

   

  • : Hej, jag förstår att det är svårt att svara på frågan, jag har skickat en ny fråga till skolverket och förtydligat: Frågan gäller om det är obligatoriskt att läsa ett modernt språk (franska/tyska/spanska) som Språkval eller om eleverna har en rätt att få möjlighet välja ett alternativ... Ämnet heter alltså "Språkval". Men jag väntar på svar och kan återkoppla när det kommer.
  • : Problemet beskrivs så här i en artikel "Skolan erbjuder bara franska och spanska som språkval, trots att de även måste erbjuda exempelvis modersmål, svenska och engelska som alternativ. I stället har elever befriats från språkval genom anpassad studiegång, vilket inte är okej. " men jag vet inte om detta gäller fortfarande eller om något ändrats...
  • Peter : Du får hemskt gärna återkomma när du får svar från Skolverket. Det hela kompliceras också med att "moderna språk" är ju inte vilka språk som helst... Engelska och svenska är inte moderna språk. Om det står "moderna språk inom språkval" - då är det MODERNA SPRÅK och där ingår inte svenska, svenska som andraspråk, eller engelska och inte Modersmål heller. Vad är Skolverkets definition på Moderna språk kan man läsa här: http://www.fragasyv.se/info/sprakkurser-moderna-sprak-modersmal-och-oevriga-sprak
  • : Svar från skolinspektionen: Hej Caroline! I skolförordningen står det så här om språkval. Det är alltså inte obligatoriskt att läsa ett modernt språk, utan eleven ska kunna välja ngt av de andra alternativen som anges i § 6. Språkval 5 § Enligt 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska det finnas språkval. Huvudmannen ska som språkval erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska. Huvudmannen ska sträva efter att därutöver erbjuda andra språk som språkval. 6 § En elev får i stället för ett språk som erbjudits enligt 5 § välja något av följande språk som språkval: 1. det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i, 2. svenska eller svenska som andraspråk under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk, 3. engelska, eller 4. teckenspråk. 7 § Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval enligt 5 § andra stycket eller 6 § om färre än fem elever väljer språket. Detta gäller dock inte om det språk som avses i 6 § 1 är ett nationellt minoritetsspråk. Se även länk till rapport 2010:6 : https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Moderna-sprak/ Här beskrivs att elever har rätt att hoppa av språkstudierna omedelbart om de vill.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga