Individuellt anpassat gymnasieprogram

Senast uppdaterad: 2021-08-21

Tillbaka

 

Syftet med individuellt anpassat program: elever som byter program ska inte få förlängd studietid om detta kan undvikas.  

För varje nationellt program i gymnasieskolan är det reglerat vilka kurser som ska ingå. En elevs utbildning på ett nationellt program får dock avvika från vad som annars gäller för programmet genom att vissa kurser byts ut. Rektorn fattar beslut om individuellt anpassat program efter att eleven och berörda lärare har tillfrågats. Om eleven är under 18 år ska även elevens vårdnadshavare tillfrågas innan beslut om Individuellt anpassat gymnasieprogram fattas av rektorn.

Rektorns rätt att besluta begränsas av följande:
1. Beslut om att ta bort en kurs får inte fattas efter det att eleven har påbörjat läsa den aktuella kursen.
2. Elevens utbildning måste kunna hänföras till ett nationellt program. Rektorns bedömning gäller, dock får inte de gymnasieegemensamma ämnen tas bort.
3. Kraven för examen från det aktuella programmet måste kunna uppfyllas.
4. Beslutet måste fattas före slutet av å k 2 på gymnasiet.

Kurser i Matematik 1 (1a, 1b och 1c) får bytas ut mot varandra, vilket inte kräver beslut om individuellt anpassat program. Kurser i Matematik 2 (2a, 2b och 2c) kan också bytas mot varandra, men då måste rektorn besluta om ett individuellt anpassat program.

Det ska framgå i den individuella studieplanen att eleven läser ett individuellt anpassat program samt vilka kurser som har bytts ut.

Obligatorisk notering i Examensbeviset: när eleven har uppfyllt kraven för gymnasieexamen får hen ett examensbevis där det i noteringsfältet bör anges att eleven har läst ett individuellt anpassat program.

*** *** ***

Aktuella bestämmelser på området

Individuellt anpassat program: 16 kap. 13 § Skollagen (2010:800)

9 kap. 4 § Gymnasieförordningen (2010:2039)

Skolverkets föreskrifter om kurser för de nationella programmen (SKOLFS 2010:38-55)

Individuell studieplan:
16 kap. 25 § Skollagen (2010:800)
1 kap. 7 § Gymnasieförordningen (2010:2039)

Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, prop. 2008/09:199.

Skolverkets föreskrifter om utformning av examensbevis efter nationellt program i gymnasieskolan (SKOLFS 2011:145)

*** *** ***

Mer information inkl. några exempel finns på Skolverkets hemsida.

 

 

 

Tillbaka