Moderna språk, Modersmål och Övriga språk

Senast uppdaterad: 2023-09-19

Tillbaka

Vad menas med Moderna språk?

"Moderna språk" är ett eget ämne med en egen kursplan på grundskole- och gymnasial nivå och det omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk.

Svenskt teckenspråk*** för hörande ger Meritpoäng vid ansökan till högskola/universitet i Sverige med början från antagningsomgång till höstterminen 2014 och senare.

Ämnet Modersmål har en egen kursplan. Inom begreppet språk räknas både de moderna språken, modersmål och övriga språk (t.ex. latin, teckenspråk, klassisk grekiska) in.

Det har länge varit möjligt att läsa Kinesiska på grund- och gymnasieskolor som Modernt språk. Problemet med den generella kursplanen för Moderna språk är att den inte är helt anpassad för ett språk som Kinesiskan där man använder tecken istället för bokstäver och där skriftspråket skiljer sig väldigt mycket från det talade språket.

Vilken kurs i Moderna språk börjar man läsa på gymnasiet?
Om man inte läste ett visst modernt språk (t.ex spanska, tyska eller franska) på grundskolan, börjar man med Moderna språk (spanska) 1, Moderna språk (tyska) 1 eller Moderna språk (franska) 1.

Om man läste Moderna språk på grundskolan, gäller följande:
(text nedan är baserat på svar från Skolverkets upplysningstjänst från 31 aug 2015).
 
Även om eleven fått F i ett modernt språk i grundskolan så får eleven endast börja på steg 3 i det språket på gymnasiet. De alternativ som finns är:

- att eleven läser steg 1 i ett annat modernt språk
- att eleven får kämpa hårt för att klara Moderna språk 3 trots F på grundskolan

Det kan även vara bra i sammanhanget att ta upp att en elev som har svårt att nå kunskapskraven i ett ämne har rätt till extra anpassningar och ibland även till särskilts stöd.

Läs mer om detta via följande länk: http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/elever-har-ratt-till-stod-1.126409 

Följande regleras i 4 kap. gymnasieförordningen:

Språk i gymnasieskolan

9 § Om en elev ska läsa ett språk i gymnasieskolan och eleven
har betyg i språket från grundskolan, ska undervisningen i
gymnasieskolan utgå från grundskolans utbildningsnivå. En elev
får också läsa nya språk i gymnasieskolan.

De elever som har tagits emot till en gymnasieutbildning med
tillämpning av 16 kap. 32 § skollagen (2010:800) ska erbjudas
undervisning i engelska på grundskolenivå.

10 § Franska, spanska och tyska ska erbjudas både som språk som

utgår från grundskolans utbildningsnivå och som nytt språk. Huvudmannen ska sträva efter att erbjuda undervisning i fler
språk än franska, spanska och tyska.

10 a § En huvudman får, utöver de moderna språk som alltid
ska erbjudas enligt 10 §, erbjuda undervisning i ämnet
svenskt teckenspråk för hörande som ersättning för
undervisning i moderna språk.

I stället för svenska eller svenska som andraspråk respektive
engelska får döva elever eller hörselskadade elever som är
beroende av teckenspråk på program i gymnasieskolan läsa
svenska för döva respektive engelska för döva som
gymnasiegemensamma ämnen.

Beslut enligt andra stycket fattas av rektorn. Förordning (2014:860). Man finner gymnasieförordningen i sin helhet via följande länk: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039/?bet=2010:2039#K4

Meritpoäng för Moderna språk - kan man få dem om man tentar av sitt "hemspråk" (modersmål)?
Svar på den frågan hittar man på Skolverkets hemsida där det står bland annat: "För att få meritpoäng kan eleven tenta av sitt modersmål som modernt språk i grundskolan och i gymnasiet enligt läroplanens mål LGR11." 

Får man på gymnasiet läsa Modersmål i stället för Moderna språk?

Ja, det är möjligt att läsa modersmål i stället för andra språk än svenska, svenska som andraspråk och engelska. Det går alltså att läsa modersmål som ersättning för moderna språk i de programgemensamma ämnena, programinriktningen och programfördjupningen. OBS! betyg i kurser inom ämnet Modersmål ger inte Meritpoäng (jämför: godkända betyg i Moderna språk 3 och 4 ger meritpoäng).
Alla kurser inom ämnet Modersmål (alltså, Modersmål 1, Modersmål 2 och Aktiv tvåspråkighet) kan ersätta ämnet Moderna språk. Det är möjligt att läsa 300 poäng gymnasiala kurser inom Modersmål.
Källa: Hur modersmålsundervisning får anordnas: 4 kap. 17 § gymnasieförordningen.
Lagar och förordningar: www.skolverket.se/lag

Men vilka regler gäller om en elev har Engelska som modersmål?
En elev kan läsa engelska som modersmål och kan få två betyg i engelska:

det ena betyget om hen läser engelska som modersmål enligt kursplanen för modersmål 

samt det andra betyget i engelska om eleven läser engelska enligt kursplanen för engelska.

Vid betygsättningen bör läraren alltså utgå ifrån de fastställda kunskapskraven i ämnet även om den avser bedömning av en elevs kunskaper i ett språk som är elevens modersmål.
Om eleven läser engelska som modersmål, får betyget i Modersmål (engelska) räknas till bland de 16 bästa betygen. Betyg i Engelska eller i Modersmål (engelska) kan inte räknas som "det 17-de ämne" som ger extra poäng vid ansökan till gymnasiet.

Om man har frågor om kursplaner eller om någon regel eller dess tillämpning i undervisningen på grund- eller gymnasieskolan, är man välkommen att kontakta Skolverkets upplysningstjänst på 08 - 52733200 eller via mail till adressen: [email protected]

 

*** Mer om teckenspråk finns att läsa på den här sidan.
 

Tillbaka