2 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej,
  det kan finnas möjlighet att få dispens* från kravet på att ha godkänt betyg i engelska. Men tänk på att du i så fall måste läka ikapp och få godkänt i engelska grund och sedan även i gymnasie-engelska. På de yrkesprogrammen: Engelska 5.
  På de högskoleförberedande programmen: Engelska 5 och 6. Utan godkända betyg i de kurser ska du inte kunna ta ut examensbevis och med det inte får behörighet till högskolestudier. För behörighet till högskolestudier måste man ha lägst E i engelska 6 (och detta även om man läser på ett yrkesprogram). Examensbevis från ett yrkesprogram kan man ta med endast engelska 5.
  På så sätt kanske det är fördelaktigt för dig att (om möjligt) stanna ännu ett år på grundskolan eller börja på ett av de IM: Introduktionsprogrammen, t.ex på Språkintroduktion eller på Yrkesintroduktion och sedan, när du får godkänt betyg i engelska grund, söka till de nationella programmen.

  _____
  * Förutom dispens (undantag från kravet) i engelska, kan en elev med F i engelska grund komma in på IM:Programinriktat val, som är ett av de introduktionsprogrammen. I praktiken är det inte så stor skillnad för eleven hur studierna bedrivs för att hen läser med sin klass på gymnasiet men just i engelska läser hen eng grund när klassen läser engelska 5.

  Ansökan om dispens (undantag från kravet) brukar göras av eleven tillsammans med SYV på elevens grundskola.

  Vem bestämmer att undantag beviljas?
  Det är rektorn på den aktuella gymnasiala utbildningen dit eleven söker till, som bedömer om eleven har möjlighet att klara av studierna på programmet och beviljar eller avslår ansökan om dispens.

  Vägledare SYV

  Lagen säger att; en sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav ska ändå anses behörig om den sökande
     1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
     2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

  Hur punkterna 1 och 2 ovan ska tolkas och tillämpas blir en fråga för utbildningsanordnaren/huvudmannen. Det vi kan ge vägledning om är utifrån den information som lagstiftaren gett, till exempel från förarbetet till lagtexten.

  Av förarbetena framgår att ”speciella personliga förhållanden” kan vara att den sökande relativt nyligen anlänt till Sverige från ett land där engelska inte förekommit i skolundervisningen i någon större utsträckning. Det kan också röra sig om elever som med anledning av andra personliga förhållanden inte har kunnat delta i engelskundervisning i Sverige eller utomlands, till exempel utlandssvenska elever.

  Förarbetena definierar inte vad som menas med att relativt nyligen ha anlänt till Sverige. Det är huvudmannen för den sökta utbildningen som prövar om en sökande är behörig och som i varje enskilt fall måste utreda om eleven på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att läsa engelska.

  Huvudmannen ansvarar även för bedömningen av om eleven kan komma att klara studierna på det sökta programmet. Bedömningen behöver ta hänsyn till karaktären på det sökta programmet i relation till elevens förkunskaper. Hur mycket engelska krävs för att tillgodogöra sig utbildningen som helhet? I vilken utsträckning används engelska inom programmets karaktärsämnen?

  Om eleven bedöms ha svårt att kombinera studierna på det sökta programmet med engelska på grundskolenivå är istället de olika introduktionsprogrammen ett alternativ, främst preparandutbildningen.

  Enligt förarbetena är bestämmelsen avsedd att tillämpas restriktivt.

  Källa: Dispens i engelska: 16 Kap. 32§ skollagen

  Skollagen och förordningar: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga