Isac
  På min skola så finns elprogrammet men bara datorteknik, jag vill gå inriktningen elteknik. Kan jag då få inackorderingstillägg om jag går det på en annan skola eller kan man bara få det om inte programmet finns?
  • Anna : Är det på en fristående eller på en kommunal gymnasieskola du vill läsa den inriktningen som inte finns på din nuvarande skola?

  2 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Isac!
  om det handlar om fristående gymnasieskola, ligger beslutet om Inackorderingstillägg hos CSN. Läs på CSN´s hemsida: där står det att den Nationella inriktningen får ej finnas på din hemort, för att CSN ska kunna bevilja inackorderingstillägg.
  Handlar det om en kommunal gymnasieskola, ligger beslutet hos din "hemkommun". Med "hemkommunen" menas den kommunen där du är folkbokförd.

  Du ansöker om Inackorderingsbidrag hos din hemkommun, om du ska läsa på en kommunal gymnasieskola - på annan ort. Information om vad som gäller finns ofta på din kommuns webbplats och/eller på gymnasieantagningens hemsida. Om du inte känner till adress till gymnasieantagningens hemsida, kan du hitta den via http://antagningskanslier.se där du först hittar rätt antagningskansli (genom att välja din hemkommun).

  Kontakta Studie- och yrkesvägledare på din skola och/eller på en skola dit du vill ansöka om en studieplats på, och/eller kontakta utbildningsförvaltningen i din hemkommun.

  • : Det är på en kommunal skola. Så det är alltså möjligt att få det fast att programmet finns på skolan, såvida alla andra krav är uppfyllda?
  • Anna : Jag ska nu utöka mitt tidigare svar. Se ovan. :)
  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Isac!
  Vi fick svar från Skolverket, var god läs nedan:

  Det som regleras i skollagen gäller alla, oavsett i vilken kommun en elev är folkbokförd.

  När det gäller inackordering så gäller följande: Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd (inackorderingsstöd) till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Denna skyldighet gäller dock inte elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap. 47 §.

  Detta innebär att elever som tagits emot i första hand i en gymnasieskola och eleven på grund av denna skolgång behöver inackordering ska hemkommunen utge stöd till inackordering. Med hemkommun menas den kommun eleven är folkbokförd i.
  Elever ska tas emot i första hand ta emot de behöriga elever som är hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet för utbildningen. Utöver detta ska elever som är behöriga tas emot i första hand om de sökt till:
     1. en utbildning och det med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den gymnasieskola dit de har sökt,
     2. ett nationellt program eller till en nationell inriktning som börjar det första läsåret och är hemmahörande i en kommun som inte erbjuder den sökta utbildningen,
     3. gymnasial lärlingsutbildning som börjar det första läsåret och är hemmahörande i en kommun som inte erbjuder någon utbildning på det aktuella programmet,
     4. ett nationellt program och åberopat att huvudmannen inom det sökta programmet anordnar en nationell inriktning som börjar senare än första läsåret och som hemkommunen inte erbjuder,
     5. ett yrkesprogram som saknar nationella inriktningar och åberopat att huvudmannen anordnar programmet i huvudsak skolförlagt och som hemkommunen inte erbjuder, eller
     6. en utbildning som det har fattats beslut om riksrekrytering för enligt 45 §.

  Om en elev sökt till ett nationellt program eller till en nationell inriktning som börjar det första läsåret och hemkommunen inte erbjuder den sökta utbildningen och eleven på grund av denna skolgång behöver inackordering så ska ekonomiskt stöd får sådan inackordering utgå. På samma sätt gäller det om inriktningen skulle börja vid det andra och tredje läsåret och hemkommunen inte erbjuder den inriktningen.

  Det enda som påverkar rätten till inackordering är vilka nationella program och nationella inriktningar hemkommunen erbjuder. För det är endast om en elev har rätt att mottas i första hand som stöd till inackordering ska ut gå och bestämmelserna om mottagande (punkterna 2-6) utgår från det utbud hemkommunen har.

  Notera att det gäller endast vid det fall att en elev går i en annan kommunal skola. Om eleven skulle läsa vid en fristående skola kan stöd ansökas hos CSN.  

  Källor:

  Stöd till inackordering: 15 kap. 32 § skollagen 

  Mottagande i första hand: 16 kap. 43-44 §§ skollagen 

  Mottagande i andra hand: 16 kap. 47 § skollagen  

  Lagar och förordningar: www.skolverket.se/regelverk

   

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga