1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej My!

  Det finns 2 examina från yrkeshögskolan: Yrkeshögskoleexamen & Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Det som styr är utbildningens innehåll & läranderesultat. Det regleras i Yrkeshögskole-förordningen:

  Examen

  13 §   En utbildning får avslutas med en yrkeshögskoleexamen, om
     1. den studerande har fullgjort vad som krävs för att få lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen,
     2. den studerande uppfyller följande krav på kunskaper: specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna arbets- eller studieområdet, samt kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbets- eller studieområde,
     3. den studerande uppfyller följande krav på färdigheter: kan planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter, kan lösa sammansatta problem inom ett arbets- eller studieområde, samt kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller studieområde på minst ett främmande språk,
     4. den studerande uppfyller följande krav på kompetenser: kan självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som leder till vidare lärande och professionell utveckling, kan övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra förelagda projekt,
     5. utbildningen omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng, och
     6. den studerande inom ramen för kursfordringarna har fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).
  Förordning (2015:939).

  14 §   En utbildning får avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen, om
     1. den studerande har fullgjort vad som krävs för att få lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen,
     2. den studerande uppfyller följande krav på kunskaper: avancerade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling, djup kunskap inom någon del av området samt orientering i områdets aktuella forsknings och utvecklingsfrågor,
     3. den studerande uppfyller följande krav på färdigheter: kan identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter samt kan kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller studieområdet i såväl nationella som internationella sammanhang,
     4. den studerande uppfyller följande krav på kompetenser: kan värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter, kan tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom arbets- eller studieområdet samt ta ansvar för ledning av individers och gruppers utveckling i arbetet,
     5. utbildningen omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng,
     6. minst en fjärdedel av utbildningstiden består av lärande i arbete på en arbetsplats, och
     7. den studerande inom ramen för kursfordringarna har fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).
  Källa: Förordning (2015:939) om Yrkeshögskola.

  En kort sammanfattning vad gäller olika yrkeshögskoleexamina finns att ta del av på yhguiden.se/om-yrkeshogskolan/examen

  Med vänliga hälsningar

  Milla SYV

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga